Risk Değerlendirmesi

14736897_ml

Risk Değerlendirmesi, sektör ve saha tecrübesi olan “İş Güvenliği Uzmanlarımız ve İşyeri Hekimlerimiz” tarafından mevzuata uygun olarak hazırlanmaktadır.
Risk Değerlendirmesi nedir?
Risk değerlendirmesi, iş ortamında, çalışanların veya çevrenin karşılaşacağı, zararların öngörülerek ortadan kalkması veya en aza indirilmesi için hazırlanan bir değerlendirme raporudur.

Risk Analizi Nedir?
Tespit edilmiş olan tehlike veya tehlike kaynaklarının her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi ihtimalde oluşacağı ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir. Bu belirleme yapılırken mevcut kontrol tedbirlerinin etkisi de göz önünde bulundurulur. Toplanan bilgi ve veriler, seçilen uygun yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak analiz edilir.

Risk Değerlendirmesi’ni Kimler Yaptırmalı?
6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununa Kapsamında; kişi sayısı ve tehlike sınıfı fark etmeksizin, 01.01.2013 tarihi itibari ile çalışanı olan tüm işyerl
eri için Risk Değerlendirmesi yaptırmak yasal yükümlülüktür.

Risk Analizi / Risk Değerlendirme Basamakları
• Tehlikelerin Belirlenmesi
• Risklerin Değerlendirilmesi
• Kontrol Tedbirlerine Karar Verilmesi
• Kontrol Tedbirlerinin Uygulanması
• İzleme ve Tekrar Gözden Geçirme

Risk Analizi / Risk Değerlendirmesi Geçerlilik Süresi
İşyerlerinde sürekli iyileştirmenin sağlanması amacıyla risk değerlendirmesi çalışması güncel tutulmalıdır ve işyerlerinin tehlike sınıfına göre periyodik olarak yenilenmelidir.
Tehlike sınıfına göre ; çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenmelidir.

Risk Analizi/ Risk Değerlendirmesi hangi durumlarda yenilenir?
Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenmelidir.
• İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
• İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.
• Üretim yönteminde değişiklikler olması.
• İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
• Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
• Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
• İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

6331 sayılı kanunun 25. Maddesinde şu şekilde belirtilmiştir:

İşin Durdurulması
İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur.
Ayrıca çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulur.